Συμπεριφορισμός

Η θεωρία του Συμπεριφορισμού : Ο συμπεριφορισμός κυριάρχησε στις αρχές του 20 αιώνα, μέχρι τη δεκαετία του 1960.

      Skinner            Pavlov                Waston                                         
downloaddownload (2) download (1)

 Ο Skinner, O Pavlov και ο  Waston ειναι πρωτεργάτες της θεωρίας του Συμπεριφορισμού.

 

 

Ορισμοί :
 Ο συμπεριφορισμός επικεντρώνεται στην μελέτη των προφανών συμπεριφορών που μπορούν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν (Good & Brophy , 1990). Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα μάθησης μέσω εξωτερικών συνδέσεων ερεθίσματος και αντίδρασης. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα.

O συμπεριφορισμός επικεντρώνεται στην έκδηλη εξωτερική παρατηρούμενη συμπεριφορά και δεν ενδιαφέρεται για την εσωτερική νοητική λειτουργία των υποκειμένων, Αντιθέτως , εστιάζει στην προσοχή και στην ανάλυση των χαρακτηριστικών εισόδου και εξόδου της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού: Ο Εκπαιδευτικός κατέχει ένα βασικό και καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία της μάθησης, θεωρείται ως ο μεταδότης της γνώσης στους μαθητές. Αimages (1)ποτελεί τον κύριο παράγοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία που ενισχύει την επιθυμητή συμπεριφορά. Σαν εκπαιδευτικός, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξάσκηση και την λύση ασκήσεων από τους μαθητές. Επίσης, παρέχει άμεση ανατροφοδότηση (θετική ή αρνητική) αντίστοιχα. Τέλος, οργανώνει δράσεις που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να εξασκηθούν.

Μερικά παραδείγματα Συμπεριφορισμού :
 Θετική Ενίσχυση :  Η επιβράβευση στο σχολικό περιβάλλον » Μπράβο»
Αρνητική Ενίσχυση: Φοράμε ζώνη για να μην πληρώνουμε πρόστιμο 
Άμεση τιμωρία: Η επίπληξη την ώρα που θα βρίσει ένα παιδί.
Έμμεση Τιμωρία : Δεν αφήνουμε το παιδί να βγεί διάλειμμα, αν έκανε κάποια ζημιά

Ο ρόλος του Μαθητή :Οι μαθητέςdownload (3) κατέχουν  και αυτοί με την σειρά τους σημαντικότατο ρόλο καθώς, ουσιαστικά αυτοί είναι που συμβάλλουν στην εφαρμογή και την εξέλιξη της διαδικασίας της μάθησης.  Για το λόγω αυτό, ο ρόλος  των μαθητών είναι ενεργητικός στην διαδικασία της μάθησης και παύουν να είναι απλά παθητικοί θεατές.

Το Περιβάλλον και ο Συμπεριφορισμός:
 Κατά τον Συμπεριφορισμό το εξωτερικό περιβάλλον και συγκεκριμένα η αλληλεπίδραση του ατόμου με τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος διαμορφώνουν την συμπεριφορά του. Δεν αποδίδει την συμπεριφορά του ατόμου σε παράγοντες όπως η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας , το ασυνείδητο ή τα γνωστικά σχήματα. Για τον συμπεριφορισμό όλα αυτά αποτελούν ουσιαστικοποιήσεις. Η ουσιαστικοποίηση είναι οποιαδήποτε απόδοση μιας συμπεριφοράς σε μια άλλη συμπεριφορά.

Θετικές πτυχές συμπεριφοριμού στην διδασκαλία με υπολογιστές :
(1)  Εγγυάται την μάθηση, γιατί οι στόχοι ειναι προκαθορισμένοι από τον εκπαιδευτικό.
(2) Ο μαθητής ξέρει τι αναμένεται από αυτόν, να προσπαθεί.
(3) Ο κάθε μαθητής, ακολουθεί τον δικό του ρυθμό μάθησης
(4) Η εκμάθηση, εμφανίζεται όταν ένας μαθητής αντιδρά σε ένα ερέθισμα.
(5)  Η αξιολόγηση των αντιδράσεων του μαθητή είναι άμεση.
(6) Γίνεται εξοικονόμηση του χρόνου
(7)Το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης ειναι κατανεμημένο σε μικρές ενότητες.
(8) Όλα τα βήματα μπορούν να έλεγχονται με ακρίβεια απο τον εκπαιδευτικό.

 Θετικές πτυχές συμπεριφοριμού στην διδασκαλία με υπολογιστές :
(1)  Εγγυάται την μάθηση, γιατί οι στόχοι ειναι προκαθορισμένοι από τον εκπαιδευτικό.
(2) Ο μαθητής ξέρει τι αναμένεται από αυτόν, να προσπαθεί.
(3) Ο κάθε μαθητής, ακολουθεί τον δικό του ρυθμό μάθησης
(4) Η εκμάθηση, εμφανίζεται όταν ένας μαθητής αντιδρά σε ένα ερέθισμα.
(5)  Η αξιολόγηση των αντιδράσεων του μαθητή είναι άμεση.
(6) Γίνεται εξοικονόμηση του χρόνου.
(7)Το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης ειναι κατανεμημένο σε μικρές ενότητες.
(8) Όλα τα βήματα μπορούν να έλεγχονται με ακρίβεια απο τον εκπαιδευτικό.

 Αρνητικές πτυχές συμπεριφοριμού στην διδασκαλία με υπολογιστές :
(1)  Εμπέδωση χαμηλού  επιπέδου γνώσεων  και δεξιοτήτων.
(2) Ο μαθητής θεωρείται αυτόνομο όν, αντί για πρόσωπο με βούληση.
(3) Παρατηρείται εξάρτηση από τον εξωτερικό έλεγχο της μαθησιακής διδασκαλίας.
(4)  Υπάρχει μηχανική αποστήθιση.
(5)  Υπάρχει περιορισμένο ποσοστό μεταφοράς τησ γνώσης.
(6) Υπάρχει περιορισμένη διατήρηση της γνώσης.
(7)  Δεν αναπτύσσονται δεξιότητες επίλυσης προβλήματος.
(8)  Ο μαθητής δεν κάνει σύνδεση  και εφαρμοφή της γνώσης  του στο σήμερα και στις  καθημερινές του εμπειρίας.

Σχετικά με την διαδικασία της μάθησης:
 1)Η μάθηση είναι κυρίως ατομική και όχι συνεργατική.
 2)Αυτό που έχει σημασία και αξιοποιείται είναι το αποτέλεσμα.
 3)Η διδακτέα ύλη δομείται σε σύντομες διδακτικές ενότητες.
 4)Όσο αφορά την διαδικασία της μάθησης, οι συμπεριφοριστές είναι πιστοί και ακολουθούν το μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού.

Μοντέλο Διδακτικού Σχεδιασμού :
Το μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού, θεωρείται επί μακρόθεν μια αξιόπιστη διαδικασία, στην  οποία λαμβάνεται υπόψη ότι τα άτομα μπορούν να μάθουν μέσα από επίσημες, αλλά και άτυπες συνθήκες.
Ανάλυση: των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών.
Σχεδίαση: του μαθήματος.
Ανάπτυξη: του διδακτικού υλικού.
Εφαρμογή: των όσων διδακτικών και έμαθαν. 
Αξιολόγηση: και επιστροφή στο πρώτο στάδιο΄.

 Ο Συμπεριφορισμός και ΤΠΕ:  Υιοθετώντας το συμπεριφοριστικό πρότυπο, οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών λογισμικών προχώρησαν στη δημιουργία κλειστών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων καθοδήγησης (tutorials) και λογισμικών εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) που στοχεύουν στην πρόσκτηση από το μαθητή μιας συγκεκριμένης γνώσης και την αξιολόγησή της (Κόμης, 2004), βλέποντας τον υπολογιστή ως δάσκαλο και τη διαδικασία της μάθησης όχι ως μια πολύπλοκη γνωστική διαδικασία αλλά ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης που εισπράττει ο μαθητής, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Υποστηρίζουν μάλιστα συχνά την πρόσκτηση της νέας γνώσης από το μαθητή, με ένα πλήθος σχετικών εικόνων, αναπαραστάσεων, ήχων και video, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Η χρήση του κάθε λογισμικού από τους μαθητές, εξαρτάται από το επίπεδο των προηγούμενων γνώσεών τους, ενώ η διάταξη της διδασκαλίας είναι ιεραρχικά  δομημένη επιτρέποντας το πέρασμα από τις ευκολότερες έννοιες στις πιο πολύπλοκών εννοιών. Ο ρόλος του δασκάλου είναι καθαρά συντονιστικός-διεκπεραιωτικός. Η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μάθησης και η μετάβαση στο επόμενο γνωστικό επίπεδο, προϋποθέτει την αξιολόγηση του μαθητή σε γνώσεις του προηγούμενου γνωστικού επιπέδου, μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός συνόλου ασκήσεων του τύπου «σωστό-λάθος» ή πολλαπλών επιλογών στις οποίες υποβάλλεται (Grabowski, 2009). Σε κάθε φάση της αξιολόγησής του, ο μαθητής εισπράττει από τον Η/Υ την αντίστοιχη με το αποτέλεσμα ενίσχυση, θετική ή αρνητική .

Γενικά, η θεωρία  του συμπεριφορισμού δέχεται και επικρίσεις :
όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, δηλαδή παραβλέπει τις νοητικές διεργασίες και δεν μπορεί να ερμηνεύσει κάποια είδη μάθησης που δεν υπάρχει μηχανισμός ενίσχυσης, όπως είναι η αναγνώριση νέων γλωσσικών προτύπων από τα νέα παιδιά. Αλλά και η συμπεριφορά μπορεί να αλλάζει και να προσαρμόζεται εύκολα σε νέες καταστάσεις, ακόμα και αν η προηγούμενη συμπεριφορά είχε ενισχυθεί στο παρελθόν. Τέλος, ο συμπεριφορισμός αποτελεί μια θεμελιώδη αξία της θεωρίας της μάθησης και η απόκτηση της γνώσης είναι αποτέλεσμα της συνεξάρτησης που υπάρχει ανάμεσα στο ερέθισμα που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον και τις αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά. Δηλαδή, η συμπεριφορά του ατόμου ελέγχεται και καθορίζεται αλλά και διαμορφώνεται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

                                 Μάθηση = αλλαγή της παρατηρίσημης συμπεριφοράς

Βίντεο: Επεξήγηση του Συμπεριφοριμού

 Πηγές :
(1)http://pixshark.com/school-teacher-png.htm
(2)http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://images.slideplayer.gr/8/2029229/slides/slide_10.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.gr/slide/2029229/&h=720&w=960&tbnid=tgO1P3_n55iaQM:&zoom=1&docid=dcw-vsGECa2CWM&ei=YZvMVIG9KoL6ygPNpIDQAg&tbm=isch&ved=0CCIQMygEMAQ
(3) http://www.slideshare.net/elenoragr/2-lesson?next_slideshow=1
(4)http://www.4betterschool.org/?page_id=894

 

 

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s