Γνωριμία με τα ζώα

Τίτλος : Γνωριμία με τα ζώα

Ηλικία Παιδιών: 5-6 χρονών

Τάξη Παιιδών : Προσχολική τάξη

Οργάνωση Παιδιών στην τάξη : 
Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθού στην γωνία του Ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι μαθητές θα ειναι χωρισμένοι σε  ανομοιογενείς ομάδες των τρειών ατόμων ανα υπολογιστή. Η εργασία θα υλοποιηθεί σε ομάδες, τόσο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή όσο και εργασία στο σύνολο της τάξης.

Υλικά: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Εκτυπωτής.

Χρήση Λογισμικών – Εφαρμογών:
Το λογισμικό Revelation Natural Art,Το Kidspiration,ΤοTux Paint,

Προαπαιτούμενο:
Θα γίνει επίδειξη της χρήσης των λογισμικών στα παιδιά  με σκοπό να εξοικειωθούν με την χρήση τους, γιατί ειναι γεγονός ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά  την ίδια ευχέρια.

Σκοπός και στόχοι
Βασικός σκοπός  είναι να διευρύνουν οι μαθητές τις γνώσεις τους γύρω από τα ζώα, να αναπτύξουν δεξιότητες (γλωσσικές, γραφικές,μαθηματικές, εκφραστικές) και να εξοικοιωθούν περισσότερο με την τεχνολογία.

Επιμέρους διδακτικοί στόχοι ως προς τα γνωστικά αντικείμενα
Διδακτικοί στόχοι:

Γλώσσα
Προφορική επικοινωνία
Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο.
Ανάγνωση
Να καλλιεργήσουν τη φωνολογική επίγνωση.
Να περιγράφουν, να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις και γράμματα στο περιβάλλον.
Γραφή
Τα παιδιά πρέπει να υποστηριχθούν μέσω της εξοικείωσης με το πληκτρολόγιο να
πειραματιστούν με τη γραφή, να χρησιμοποιούν μέσω των λογισμικών προγραμμάτων
διάφορα υλικά γραφής με τρόπο αποτελεσματικό.
Να καλλιεργήσουν την παρατηρητικότητα, την λεπτή κινητικότητα και τον
οπτικοκινητικό συντονισμό.

Μαθηματικά
1)Να «εκτελούν» απλές μαθηματικές πράξεις.Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου

Βασικός σκοπός του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου είναι να διευρύνουν οι
μαθητές τις γνώσεις τους γύρω από τα ζώα, να αναπτύξουν δεξιότητες (γλωσσικές, γραφικές,
μαθηματικές, εκφραστικές) και να εξοικοιωθούν περισσότερο με την τεχνολογία.
2)
Να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα απόδιαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχισης,σειροθέτησης, και συμβολικής αναπαράστασης

Παιδί και περιβάλλον (Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση)
1)Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμούς.

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες για παρατήρηση και διερεύνηση ώστε να
συνειδητοποιούν σταδιακά ότι στη φύση υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από ζωντανούς
οργανισμούς που περιλαμβάνει και τον άνθρωπο.
2)Να γνωρίσουν μέσα από επισκέψεις ή/και με την αξιοποίηση κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού γενικές κατηγορίες ζώων στο περιβάλλον που ζουν και να
ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές τους:όσον αφορά τον τόπο διαβίωσης τους (π.χ. ζώα δάσους, κατοικίδια, πουλιά κ.ά.), ταεξωτερικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. κεφάλι, πόδια, ουρά κ.ά.), την τροφή τους καιτον τρόπο αναπαραγωγής τους (π.χ. αυγά κ.ά.).

Δημιουργία –Έκφραση
1)
Να «πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα, να μαθαίνουν ή να επινοούν

διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόζουν για να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν.
Να εκφράζονται με το δημιουργικό δράμα και να αναπτύσσουν τη γλώσσα, να
καλλιεργούν την επικοινωνία και να αξιοποιούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους
την τεχνολογία.
2)Να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση, να αναπτύσσουν την
κινητικότητά τους.
3)Να αυτοσχεδιάζουν και να εκφράζονται μέσα από απλές μουσικές συνθέσεις

Τεχνολογία
1)Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό.

Παιδαγωγικές δραστηριότητες
1η δραστηριότητα (Γλώσσα- προφορικό λόγος)
Η νηπιαγωγός δημιουργεί ένα ιστόγραμμα όπου γράφονται τα θέματα που ενδιαφέρουν
τα παιδιά. Χωρίζει τα παιδιά σε τρεις ομάδες των πέντε ατόμων και κάθε μια ομάδα
αναλαμβάνει να φέρει πληροφορίες, εικόνες και υλικό για τα ζώα, χρησιμοποιώντας στον
Internet Explorer τη μηχανή αναζήτησης http://www.google.gr και γράφοντας λήμματα ζώα βρίσκουν εικόνες αυτών. Αποθηκεύουν με τη βοήθεια της νηπιαγωγού όποια εικόνα τους
αρέσει. Επίσης παρατηρούν τις εικόνες και τις περιγράφουν.

2η δραστηριότητα (προφορικός λόγος)
Ο/Η εκπαιδευτικός αρχικά παροτρύνει τα παιδιά να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα
ζώα, ποια ζώα γνωρίζουν, τι μας δίνουν τα ζώα, τι τρώνε και που ζουν.
Ανοίγουμε το λογισμικό Kidspiration, και τα παιδιά αφού χωριστούν σε μικρές ομάδες των
2-3 μαθητών/τριών θα κατασκευάσουν χάρτες εννοιών. Τα παιδιά κάνουν κλικ

Δημιουργούν ανά ομάδα το δικό τους εννοιολογικό χάρτη, κάνουν τις συνδέσεις
πατώντας το κουμπί  και γράφουν με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού το όνομα
κάτω στη λεζάντα και στη συνέχεια αποθηκεύουν τους χάρτες.

3η Δραστηριότητα (προφορικός λόγος)
Για να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο θα παρουσιάσουμε
το παραμύθι ο λύκος και τα εφτά κατσικάκια, το οποίο θα γίνει με το λογισμικό Kidspiration.
Τα παιδιά θα περιγράψουν ότι βλέπουν στα φύλλα εργασίας που τους παρουσιάζονται. Στο
τέλος τα παιδιά θα ορίσουν κάποιον εκπρόσωπο από την ομάδα τους, ο οποίος θα
αναδιηγηθεί το παραμύθι.

4η δραστηριότητα (δημιουργία και έκφραση)
Όταν τελειώσουν την αναδιήγηση του παραμυθιού θα ζωγραφίσουν χρησιμοποιώντας
το λογισμικό tux paint ότι τους έκανε εντύπωση από την ιστορία

5η δραστηριότητα (ανάγνωση-φωνολογική επίγνωση)
Να ταιριάξουν κάθε ζώο με το όνομα του.
Ανοίγουμε το kidspiration. Επιλέγουμε από την καρτέλα γραφικών διάφορα ζώα και τα
τοποθετούμε πάνω στο φύλλο εργασίας. Κάτω από τα ζώα γράφουμε το όνομά τους και στο
κάτω μέρος του φύλλου εργασίας υπάρχουν τα ονόματα των ζώων ανακατεμένα. Μετά
δίνουμε την εργασία στα παιδιά και τους ζητάμε να σύρουν το όνομα και να το τοποθετήσουν
στην σωστή του θέση.


 6η  Δραστηριότητα: Να ταιριάξουν τα ζώα που το όνομά τους αρχίζει με την ίδια φωνούλα ή και με το ίδιογράμμα.Θα δώσουμε στις ομάδες ένα έτοιμο φύλλο εργασίας όπου θα υπάρχουν ζώα που το
όνομά τους έχουν ίδιο αρχικό φώνημα. Μετά θα δίξουμε τα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν τα
χρώματα, τα πινέλα και τα σχήματα που βρίσκονται στην εργαλειοθήκη, για να εκτελέσουν
την προτεινόμενη δραστηριότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε και την επόμενη
δραστηριότητα.6η δραστηριότητα (γραφή)
Στο λογισμικό tux paint με τις σφραγίδες τοποθετούμε διάφορα ζώα, από τα οποία αφαιρούμε
διάφορα χαρακτηριστικά. Αφού παροτρύνουμε τα παιδιά να παρατηρήσουν ότι ακριβώς
λείπει από κάθε ζώο, τους δείχνουμε τα πινέλα και μάλιστα πώς να χρησιμοποιούν λεπτές
μύτες για να πετύχουν καλύτερο αποτέλεσμα.

7η Δραστηριότητα (Μαθηματικά):

Να χωρίσουν τα ζώα σε κατηγορίες (ζώα της αυλής, του δάσους, της ζούγκλας)
Δίνουμε ένα έτοιμο φύλλο εργασίας όπου παρουσιάζουμε τα τα κατοικίδια ζώα, τα ζώα
του δάσους και τα ζώα της ζούγκλας. Ζητάμε από τα παιδιά να κατονομάσουν τα ζώα, να μας
πουν που μένουν και ότι άλλο σχετικό γνωρίζουν. Μετά θα δίξουμε στα παιδια πως δουλεύει
η βιβλιοθήκη του kindspiration και πως μπορούν τα παιδιά να μεταφέρουν τα ζώα στη σωστή
θέση.


8η Δραστηριότητα:Να μετρήσουν τα ζώα και να βάλλουν τον κατάλληλο αριθμό
Για την εκτέλεση της δραστηριότητας αυτής θα δείξουμε στα παιδιά πώς να
χρησιμοποιούν το λογισμικό natural art, καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία για να ενώσουν
τις ποσότητες με τους αριθμούς.


 9η Δραστηριότητα :  Τα παιδιά καλούνται να βάλουν σε κύκλο τα ζώα που έχουν τέσσερα πόδια.


10η Δραστηριότητα :Να κάνουν προσθέσεις με εμπράγματες καταστάσεις
Στο φύλλο εργασίας που ακολουθεί δείχνουμε στα παιδιά ότι βήματα ακολουθήσαμε,
για να φτάσουμε στην τελική μορφή της δραστηριότητας, μετά εξηγούμε πως θα επιλέξουν
τον αριθμό από την βιβλιοθήκη και πως τον τοποθετούμε
στη σωστή θέση. Επίσης δείχνουμεπως μεταφέρονται οι εικόνες.

8η δραστηριότητα (Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση)
Αφού συζητήσουνε με τα παιδιά τι μας προσφέρει το κάθε ζώο και τι σχετικό γνωρίζει
το κάθε παιδί, δίνουμε ένα φύλλο εργασίας στο λογισμικό Natural art και δείχνοντας τη
χρήση της εργαλειοθήκης, τα παιδιά ενώνουν το κάθε ζώο με τα προϊόντα του.


Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση σύμφωνα με το μοντέλο του Kirkpatrick θα περιλαμβάνει συνολικά ή
κατά περίπτωση κάποια από τα παρακάτω:
Την ανταπόκριση(reaction). Η ανταπόκριση αξιολογεί το πώς ανταποκρίθηκαν οι
μαθητές στο σενάριο, δηλαδή αν τους άρεσε και αν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους. Αυτή
η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε προφορικά με συνεντεύξεις είτε με χρήση
ερωτηματολογίου.
Τη μάθηση(Learning). Κεντρικό ερώτημα: Τι έμαθαν οι μαθητές/-τριες; Γίνεται
αποτίμηση των γνωστικών και μεταγνωστικών αποτελεσμάτων του σεναρίου. Η εξακρίβωση
της μάθησης μπορεί να γίνει με χρήση pre- και post- test αποτίμησης γνώσης που θεωρούνται
ότι καταγράφουν με αντικειμενικό τρόπο τη μάθηση κάθε εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα καλό
θα είναι να διαπιστωθεί δίνοντας ίδιες δραστηριότητες με διαφορετικό περιεχόμενο αν
μπορούν να γενικεύσουν την αποκτηθείσα γνώση και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα εξάσκησης.
Τη Συμπεριφορά (Behavior) Κεντρικό ερώτημα: Κατά πόσο έκανε κτήμα του ο
μαθητής/-τρια τη νέα γνώση και τη μετάφερε στις καθημερινές του δραστηριότητες,
αλλάζοντας τη συμπεριφορά του; Η παρατήρηση της αλλαγής συμπεριφοράς είναι μια
συστηματική προσέγγιση αποτίμησης της συμπεριφοράς πριν και μετά με την πάροδο ικανού
χρόνου.

Πηγές:
https://sites.google.com/site/dsperdikka/ekpaideutiko-yliko/ekpaideutiko-yliko-glossas
http://users.sch.gr/simeonidis/senaria/me_zwa.pdf

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s